Polasaithe

Gaelscoil Uí Ríordáin 2020-21 

Ráiteas um Polasaí COVID -19 / Policy Statement 
Tá Gaelscoil Uí Ríordáin tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábháilte dár bhfoireann ar fad (committed to providing a safe and healthy workplace) agus timpeallacht foghlama shábháilte dár ndaltaí uile a chothú (and to providing a safe learning environment for all our pupils). Chun é sin a chinntiú tá an Plean Freagartha COVID-19 seo forbartha againn (developed the following COVID-19 Response Plan). Tá Bainistíocht agus foireann na scoile go léir freagrach as cur i bhfeidhm an phlean seo agus cuideoidh iarracht chomhchoiteann le bac a chur ar scaipeadh an víris (a combined effort will help contain the spread of the virus).

Is féidir leat cóip den Pholasaí Scoile Covid  agus den Phlean Fhreagartha Covid a íoslódáil anseo thíos. (Please find a copy of the School Policy and Response Plan for Covid 19).

Covid – Polosaí Ár Scoil

Covid_Response_Plan

Leabhrán Eolais / Information Booklet

Gaelscoil Uí Ríordáin 2020-21 Fáilte romhaibh go Gaelscoil Uí Ríordáin.

Bunaíodh an scoil seo sa bhliain 1983 agus tá 777 bpáiste ag freastal ar an scoil anois le 40 múinteoirí. Tá sé mar aidhm againn Bunoideachas Lánghaelach den scoth a thabhairt dod’ pháiste.

You have now begun a process of partnership with us, a partnership that will grow and develop over the coming years for the benefit of your child.

Is féidir leat cóip den leabhrán eolais a íoslódáil anseo thíos.

Íoslódáil_ Leabhrán Eolais_Gaelscoil_Uí_Ríordáin_ 2020-2021 [PDF]

Íoslódáil_Éide Scoile_2020_2021


Polasaí Frith-Bhullaíochta | Anti-Bullying Policy

Tá athbhreithniú á dhéanamh ar an bpolasaí seo don Nollaig 2019.

Gaelscoil Uí Ríordáin believes that each pupil has a right to an education free from fear and intimidation.

The school regards bullying as a serious infringement of individual rights and a serious threat to the self-esteem and self-confidence of targeted pupil(s). Therefore it does not tolerate bullying of any kind.

2019 Polasaí Fhrith Bhulaíocht (Deireadh Fomhair 2019)

 


Riarachán Cógais | Administration of Medicines

While the Board of Management has a duty to safeguard the health and safety of pupils when they are engaged in authorised school activities this does not imply a duty upon teachers to personally undertake the administration of medicines.

2019 Riarachán Cógais i nGaelscoil Uí Ríordáin (Nollaig 2019)

 


school

 

Polasaí Iontrála Gaelscoil Uí Ríordáin 2020 / (Enrollment Policy for Gaelscoil Uí Ríordáin 2020).

Réamhrá (Introduction):
                                           Comhlíonann an Polasaí Iontrála seo ceanglais an Achta Oideachais 1998, an Achta Oideachais (Iontráil i Scoileanna) 2018 agus an Achta um Stádas Comhionann 2000. Nuair a bhí an polasaí seo á dhréachtú, chuaigh Bord Bainistíochta na scoile i gcomhairle le foireann na scoile, le pátrún na scoile agus le tuismitheoirí leanaí atá ag freastal ar an scoil. (This Admission Policy complies with the requirements of the Education Act 1998, the Education (Admission to Schools) Act 2018 and the Equal Status Act 2000. In drafting this policy, the board of management of the school has consulted with school staff, the school patron and with parents of children attending the school).
D’fhaomh an pátrún scoile an polasaí ar an 15ú Méan Fómhair 2020. Tá sé foilsithe ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuirfear ar fáil i gcóip chrua é ar iarratas d’aon duine a iarrann é. (The policy was approved by the school patron on September 15th, 2020. It is published on the school’s website and will be made available in hardcopy, on request, to any person who requests it).

2020 Polasaí Iontrála 15.09.20

Fógra maidir le ligean isteach – Gaeilge & Bearla MF 2020

Gaelscoil Uí Ríordáin – Foirm Iarratais

 


Lón Folláin | Healthy Lunch Eating Policy 2019-20

Scríobhadh chuig tuismitheoirí na scoile chun aischothú agus a dtuairimí a fháil.

An clár pléite go mion le daltaí na scoile chun a chinntiú go dtuigeann siad an tábhacht a bhaineann le h-ithe go folláin.

Pléadh an clár seo leis an mBord Bainistíochta agus bhíodar an sásta tacú leis.

Introductory Statement

All parents were invited to help formulate a healthy food policy through correspondence with the school

  • This programme was discussed in detail with each class to ensure that all children understood the importance of healthy eating
  • This programme was discussed with the Board of Management and has their full support

Íoslódáil_Download_[PDF]_Leabhrán_Polasaí_Lón Folláin_2019

 


homework

Polasaí Scoile ar Obair Bhaile | School Policy on Homework

Tugtar obair bhaile do na daltaí i ngach rang ón Luan go dtí an Déardaoin. Faigheann na daltaí sna hard ranganna (5 & 6) obair bhaile ag an deireadh seachtaine. Déantar deimhin de go mbíonn an obair bhaile bunaithe ar obair scoile.

2019 Polasaí Scoile ar Obair Bhaile (Nollaig 2019)

 


canstock4492272Polasaí ar cheithre rang a chur le chéile mar trí rang
(Policy on four classes merging to three classes).

Réasún (Reason)
Roinntear  na  Naíonáin Bheaga ar fad a thosaíonn i Meán Fomhair  i gceithre rang bheaga. Deintear é seo ar mhaithe na leanaí agus iad ag foghlaim sa chóras tumoideachais. Eagraíotar na páistí i dtrí rang de ghnáth nuair a théann siad isteach i Rang 1, 2 nó 3.
Each September the incoming Junior Infants are split across four small classes to maximise the benefits of immersion teaching. However in First, Second or Third Class they may be merged into three classes.

2020 Polasaí ar cheithre Rang a chur le chéile mar trí Rang


child-in-library-300x180Polasaí Leabharlainne – Library Policy
Cuireann an leabharlann foinse ábhar léitheoireachta ar fáil a thugann
tacaíocht do churaclam na scoile. The library will provide a source of reading materials to
support the school curriculum.
Tá súil againn go mbainfidh na páistí taitneamh agus tairbhe as an leabharlann.
It is hoped that the children will enjoy and benefit from the library.

2019 Polasaí Leabharlainne (Nollaig 2019)

 


download (2)Ráiteas Polasaí ar Oideachas Caidreamh agus Gnéasachta (O.C.G)

Ráiteas Polasaí ar Oideachas Caidreamh & Gnéasachta (O.C.G.) Gaelscoil Uí Ríordáin.
Policy on Relationships & Sexuality Education (R.S.E.)
Fealsúnacht Scoile:
1. Féachfaidh an scoil chuige go ndéanfar fis spioradálta den saol daonna agus den chaidrimh a chothú.
2. Ar an ábhar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta ach go h-áirithe aithníonn an scoil gur ról tacúla agus cúnta a bheidh á thabhairt do thuismitheoirí.
3. Léireoidh sé fealsúnacht na scoile. Is é sin omós agus foighneacht do gach páiste, ar bhealach atá iomlán agus Críostúil.
4. Beidh meas ar an dignit, ar an bpríomhoideachas agus ar an gcúlántacht i gcás gach páiste agus a m(h)uintir.
Sainmhíniú

2019 Polasaí ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasacht (Nollaig 2019)


Cód Iompair agus Araíonachta 
Code of Behaviour and Discipline

1. Nuair a bhí an cód seo á leagan amach, rinneadh machnamh ar shainriachtanis agus ar shaintosca na scoile seo. Tá sé mar aidhm ag an gcód a chinntiú go gcuirtear indibhidiúlacht gach uile pháiste san áireamh agus go nglactar san am céanna le ceart an pháiste oideachas a fháil i dtimpeallacht atá réasúnta
saor ó iompar toirmeascach.
In devising the code, consideration has been given to the particular needs and circumstances of this school. The aim is to ensure that the individuality of each child is accommodated while acknowledging the right of each child to education in a relatively disruption free environment.

2019 Cód Iompair Smachta

 


Polasaí: Tárlú Chriticiúil / Critical Incident Policy 2018

Baill an Choiste:

Gabriel Ó Cathasaigh (Cathaoirleach)

Mícheál Ó Draighneán (Leas-Chathaoirleach)

Cúram:

  • Úrlabhraí na meáin
  • Múinteoirí & foireann na scoile a chur ar an eolas
  • Tuismitheoirí a chur ar an eolas
  • Labhairt le páistí/scoláirí na scoile

2019 Polasaí do Tharlú Chriticiúil (Nollaig 2019)


Polasaí um Chaomhnú Páistí / Child Protection Policy

(Meán Fómhair 2019)

Réamhráiteas

Tá foireann, tuismitheoirí agus Bord Bainistíochta Gaelscoil Uí Ríordáin tar éis an polasaí seo ar chosaint agus ar leas leanaí a fhorbairt agus a aontú. Tá an polasaí seo bunaithe ar an t-eagrán “Tús Áite do Leanaí” (Treoir Náisiúnta um Chosaint & Leas Leanaí) foilsithe ag An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige amháin. Is é an t-eagrán seo an pointe tagartha le haghaidh sonraí cleachtais.

2019 Polasaí um Chaomhnú Paistí


 

 

Designed By