Polasaithe


Polasaí Iontrála Gaelscoil Uí Ríordáin / (Enrolment Policy for Gaelscoil Uí Ríordáin, 2024-2025).

Réamhrá (Introduction):


                                           Comhlíonann an Polasaí Iontrála seo ceanglais an Achta Oideachais 1998, an Achta Oideachais (Iontráil i Scoileanna) 2018 agus an Achta um Stádas Comhionann 2000. Nuair a bhí an polasaí seo á dhréachtú, chuaigh Bord Bainistíochta na scoile i gcomhairle le foireann na scoile, le pátrún na scoile agus le tuismitheoirí leanaí atá ag freastal ar an scoil. (This Admission Policy complies with the requirements of the Education Act 1998, the Education (Admission to Schools) Act 2018 and the Equal Status Act 2000. In drafting this policy, the board of management of the school has consulted with school staff, the school patron and with parents of children attending the school).
D’fhaomh an pátrún scoile an polasaí ar an 15ú Méan Fómhair 2020. Tá sé foilsithe ar shuíomh gréasáin na scoile agus cuirfear ar fáil i gcóip chrua é ar iarratas d’aon duine a iarrann é. (The policy was approved by the school patron on September 15th, 2020. It is published on the school’s website and will be made available in hardcopy, on request, to any person who requests it).

Buail ar na nascanna thíos le do thoil(open the following links please).

1. (a) Polasaí_Iontrála_2024/2025 (Enrolment_Policy)_07.09.2023

2. (a)Fógra_Bliantúil_Iontrála_2024/2025 (Annual_Admission_Notice)

3. (a) Gaelscoil Uí Ríordáin – Foirm Iarratais (Application Form) 2024/2025

 

nó (or)

 

1.(b)Polasaí_Iontrála_do_Ranganna_Speisialta_2024.2025(Enrolment Policy for Special Classes) 24.9.2023

2.(b) Foirm Iontrála do Ranganna Speisialta (Application Form for Special Classes) 2024/2025

3.(b) Fógra_Bliantúil_Iontrála_do_Ranganna_Uathachais_2024_2025 (Annual Admission Notice in respect of admissions to Autism Classes to the 2024_2025 school year)

 


 

Polasaí um Chaomhnú Páistí / Child Protection Policy

Gaelscoil Uí Ríordáin

Réamhráiteas

Tá foireann, tuismitheoirí agus Bord Bainistíochta Gaelscoil Uí Ríordáin tar éis an polasaí seo ar chosaint agus ar leas leanaí a fhorbairt agus a aontú. Tá an polasaí seo bunaithe ar an t-eagrán “Tús Áite do Leanaí” (Treoir Náisiúnta um Chosaint & Leas Leanaí) foilsithe ag An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige amháin. Is é an t-eagrán seo an pointe tagartha le haghaidh sonraí cleachtais.

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

Polasaí_Um_Chaomhnú_Leanaí_2023_24

 


Gaelscoil Uí Ríordáin 2023-24 

Ráiteas um Polasaí COVID -19 / Policy Statement 


Tá Gaelscoil Uí Ríordáin tiomanta ionad oibre sláintiúil agus sábháilte dár bhfoireann ar fad (committed to providing a safe and healthy workplace) agus timpeallacht foghlama shábháilte dár ndaltaí uile a chothú (and to providing a safe learning environment for all our pupils). Chun é sin a chinntiú tá an Plean Freagartha COVID-19 seo forbartha againn (developed the following COVID-19 Response Plan). Tá Bainistíocht agus foireann na scoile go léir freagrach as cur i bhfeidhm an phlean seo agus cuideoidh iarracht chomhchoiteann le bac a chur ar scaipeadh an víris (a combined effort will help contain the spread of the virus).

Is féidir leat cóip den Pholasaí Scoile Covid  agus den Phlean Fhreagartha Covid a íoslódáil anseo thíos. (Please find a copy of the School Policy and Response Plan for Covid 19).

Tá Plean ar Mheasúnaithe leasaithe maidir leis na Rioscaí a bhaineann le Covid-19 /
(Updated Risk Assessments to minimise the risk of being exposed to Covid-19) ar fáil ar an nasc thíos (see link below please).

 

Buail ar na nascanna thíos le do thoil(open the following links please).

 

Covid-19-Polasaí-Ár-Scoil

Measúnú Riosca – Covid – Gaelscoil Uí Ríordáin

Covid_Response_Plan


Leabhrán Eolais / Information Booklet 2023/2024

Gaelscoil Uí Ríordáin 2023/ 2024

Fáilte romhaibh go Gaelscoil Uí Ríordáin.

Bunaíodh an scoil seo sa bhliain 1983 agus tá 755 bpáiste ag freastal ar an scoil anois le 42 múinteoirí. Tá sé mar aidhm againn Bunoideachas Lánghaelach den scoth a thabhairt dod’ pháiste.

You have now begun a process of partnership with us, a partnership that will grow and develop over the coming years for the benefit of your child.

Is féidir leat cóip den leabhrán eolais a íoslódáil anseo thíos.

 

Buail ar na nascanna thíos le do thoil(open the following links please)

Leabhrán Eolais _ Parent Information Padlet.pdf  2024

 


Polasaí ar Ghutháin Póca Scoláirí na scoile 2023/2024

(Student Mobile Phone Policy 2023/2024)

Moltar gutháin póca a choimeád sa bhaile ach amháin nuair a bhíonn géar ghá leo i ndiadh scoile. (It is recommended that children do not bring their mobile phones to school unless they require them after school.) ……

Buail ar an nasc thíos le do thoil (open the following link please).

Polasaí ar Ghutháin Póca Scoláirí na scoile (2023/24)

 


Polasaí Frith-Bhullaíochta | Anti-Bullying Policy 2023/2024

Beidh athbhreithniú á dhéanamh ar an bpolasaí seo.

Gaelscoil Uí Ríordáin believes that each pupil has a right to an education free from fear and intimidation.

The school regards bullying as a serious infringement of individual rights and a serious threat to the self-esteem and self-confidence of targeted pupil(s). Therefore it does not tolerate bullying of any kind.

 

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

2022- 2023 Polasaí Frith Bhulaíocht

 Riarachán Cógais | Administration of Medicines 2023/2024

While the Board of Management has a duty to safeguard the health and safety of pupils when they are engaged in authorised school activities this does not imply a duty upon teachers to personally undertake the administration of medicines.

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

__Riarachán-Cógais-i-nGaelscoil-Uí-Ríordáin-2023/2024 

 Lón Folláin | Healthy Lunch Eating Policy 

Scríobhadh chuig tuismitheoirí na scoile chun aischothú agus a dtuairimí a fháil.

An clár pléite go mion le daltaí na scoile chun a chinntiú go dtuigeann siad an tábhacht a bhaineann le h-ithe go folláin.

Pléadh an clár seo leis an mBord Bainistíochta agus bhíodar an sásta tacú leis.

Introductory Statement

All parents were invited to help formulate a healthy food policy through correspondence with the school

  • This programme was discussed in detail with each class to ensure that all children understood the importance of healthy eating
  • This programme was discussed with the Board of Management and has their full support

 

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

Polasaí_Lón_Folláin_Bealtaine _2024_

 Polasaí Scoile ar Obair Bhaile | School Policy on Homework

Tugtar obair bhaile do na daltaí i ngach rang ón Luan go dtí an Déardaoin. Faigheann na daltaí sna hard ranganna (5 & 6) obair bhaile ag an deireadh seachtaine. Déantar deimhin de go mbíonn an obair bhaile bunaithe ar obair scoile.

 

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

Polasaí_Obair_Bhaile_2024

 canstock4492272

Polasaí ar cheithre rang a chur le chéile mar trí rang
(Policy on four classes merging to three classes).

Réasún (Reason)
Roinntear  na  Naíonáin Bheaga ar fad a thosaíonn i Meán Fomhair  i gceithre rang bheaga. Deintear é seo ar mhaithe na leanaí agus iad ag foghlaim sa chóras tumoideachais. Eagraíotar na páistí i dtrí rang de ghnáth nuair a théann siad isteach i Rang 1, 2 nó 3.
Each September the incoming Junior Infants are split across four small classes to maximise the benefits of immersion teaching. However in First, Second or Third Class they may be merged into three classes.

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

Polasaí ar cheithre rang a chur le chéile mar trí rang(Policy on four classes merging to three classes) Bealtaine 2024

 child-in-library-300x180

Polasaí Leabharlainne – Library Policy


Cuireann an leabharlann foinse ábhar léitheoireachta ar fáil a thugann tacaíocht do churaclam na scoile. The library will provide a source of reading materials to support the school curriculum.
Tá súil againn go mbainfidh na páistí taitneamh agus tairbhe as an leabharlann.
It is hoped that the children will enjoy and benefit from the library.

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

Polasaí_Leabharlann_Bealtaine 2024_

 download (2)

Ráiteas Polasaí ar Oideachas Caidreamh agus Gnéasachta (O.C.G)

Ráiteas Polasaí ar Oideachas Caidreamh & Gnéasachta (O.C.G.) Gaelscoil Uí Ríordáin.
Policy on Relationships & Sexuality Education (R.S.E.)
Fealsúnacht Scoile:
1. Féachfaidh an scoil chuige go ndéanfar fis spioradálta den saol daonna agus den chaidrimh a chothú.
2. Ar an ábhar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta ach go h-áirithe aithníonn an scoil gur ról tacúla agus cúnta a bheidh á thabhairt do thuismitheoirí.
3. Léireoidh sé fealsúnacht na scoile. Is é sin omós agus foighneacht do gach páiste, ar bhealach atá iomlán agus Críostúil.
4. Beidh meas ar an dignit, ar an bpríomhoideachas agus ar an gcúlántacht i gcás gach páiste agus a m(h)uintir.
Sainmhíniú

 

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

Polasaí-ar-Oideachas-Caidrimh-agus-Gnéasacht

 Cód Iompair agus Araíonachta 2023/2024
Code of Behaviour and Discipline 2023/2024

1. Nuair a bhí an cód seo á leagan amach, rinneadh machnamh ar shainriachtanis agus ar shaintosca na scoile seo. Tá sé mar aidhm ag an gcód a chinntiú go gcuirtear indibhidiúlacht gach uile pháiste san áireamh agus go nglactar san am céanna le ceart an pháiste oideachas a fháil i dtimpeallacht atá réasúnta
saor ó iompar toirmeascach.
In devising the code, consideration has been given to the particular needs and circumstances of this school. The aim is to ensure that the individuality of each child is accommodated while acknowledging the right of each child to education in a relatively disruption free environment.

 

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

2023/2024 Cód Iompair agus Smachta

 Polasaí: Tárlú Chriticiúil / Critical Incident Policy  2023/2024

Baill an Choiste:

Gabriel Ó Cathasaigh (Cathaoirleach)

Mícheál Ó Draighneán (Leas-Chathaoirleach)

Cúram:

  • Úrlabhraí na meáin
  • Múinteoirí & foireann na scoile a chur ar an eolas
  • Tuismitheoirí a chur ar an eolas
  • Labhairt le páistí/scoláirí na scoile

 

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

2023 Polasaí do Tharlú Chriticiúil

Polasaí_Ghairid_ Tárlú Chriticiúil Méan Fómhair 2023

 Polasaí um Chaomhnú Páistí / Child Protection Policy

Gaelscoil Uí Ríordáin

Réamhráiteas

Tá foireann, tuismitheoirí agus Bord Bainistíochta Gaelscoil Uí Ríordáin tar éis an polasaí seo ar chosaint agus ar leas leanaí a fhorbairt agus a aontú. Tá an polasaí seo bunaithe ar an t-eagrán “Tús Áite do Leanaí” (Treoir Náisiúnta um Chosaint & Leas Leanaí) foilsithe ag An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige amháin. Is é an t-eagrán seo an pointe tagartha le haghaidh sonraí cleachtais.

Buail ar an nasc thíos le do thoil(open the following link please).

Polasaí um Chaomhnú Páistí 2022/23

  

Designed By