Polasaithe

Leabhrán Eolais / Information Booklet  Gaelscoil Uí Ríordáin 2018-19 

Fáilte romhaibh go Gaelscoil Uí Ríordáin.

Bunaíodh an scoil seo sa bhliain 1983 agus tá 741 páiste ag freastal ar an scoil anois le 35 múinteoirí. Tá sé mar aidhm againn Bunoideachas Lánghaelach den scoth a thabhairt dod’ pháiste.

You have now begun a process of partnership with us, a partnership that will grow and develop over the coming years for the benefit of your child.

Is féidir leat cóip den leabhrán eolais a íoslódáil anseo thíos.

Íoslódáil_ Leabhrán Eolais_Gaelscoil_Uí_Ríordáin_ 2018-2019 [PDF]


Polasaí Frith-Bhullaíochta | Anti-Bullying Policy

Gaelscoil Uí Ríordáin believes that each pupil has a right to an education free from fear and intimidation.

The school regards bullying as a serious infringement of individual rights and a serious threat to the self-esteem and self-confidence of targeted pupil(s). Therefore it does not tolerate bullying of any kind.

Íoslódáil _Polasaí_Frith-Bhullaíochta_Download the school policy [PDF]


child-health-day_3_7456142_s-201x300Riarachán Cógais | Administration of Medicines

While the Board of Management has a duty to safeguard the health and safety of pupils when they are engaged in authorised school activities this does not imply a duty upon teachers to personally undertake the administration of medicines.

Íoslódáil_Riarachán_Cógais_Download the school policy [PDF]


schoolClárú/Cead isteach/Treoirlínte agus Polasaí Enrolment/Admission Policy Guidelines.

The Board of Management of Gaelscoil Uí Ríordáin is setting out its policy in accordance with the provisions of the Education Act, 1998.

The Board of Management trusts that by doing this, parents will be assisted in relation to enrolment matters and that furthermore the Cathaoirleach Bord Bainistíochta na Gaelscoile (chairperson of the Board of Management) Maria Nic Chárthaigh agus Príomhoide na Scoile Gabriel Ó Cathasaigh will be happy to clarify any further matters arising from the policy.

Íoslódáil_Clárú-Enrolment-Policy-Meán-Fómhair-2018-2019_PDF


Lón Folláin | Healthy Lunch Eating Policy 2018

Scríobhadh chuig tuismitheoirí na scoile chun aischothú agus a dtuairimí a fháil.

An clár pléite go mion le daltaí na scoile chun a chinntiú go dtuigeann siad an tábhacht a bhaineann le h-ithe go folláin.

Pléadh an clár seo leis an mBord Bainistíochta agus bhíodar an sásta tacú leis.

Introductory Statement

All parents were invited to help formulate a healthy food policy through correspondence with the school

  • This programme was discussed in detail with each class to ensure that all children understood the importance of healthy eating
  • This programme was discussed with the Board of Management and has their full support

Íoslódáil_Download_[PDF]_Leabhrán_Polasaí_Lón Folláin_2018


homework

Polasaí Scoile ar Obair Bhaile | School Policy on Homework

Tugtar obair bhaile do na daltaí i ngach rang ón Luan go dtí an Déardaoin. Faigheann na daltaí sna hard ranganna (5 & 6) obair bhaile ag an deireadh seachtaine. Déantar deimhin de go mbíonn an obair bhaile bunaithe ar obair scoile.

Íoslódáil_Download_Polasaí_ar_Obair Bhaile [PDF]


canstock4492272Polasaí ar 4 Rang Naíonáin Mhóra a chur le chéile mar 3 Rang 1
Policy on merging 4 Senior Infants Classes into three First Classes.

Réasún/Reason
Roinntear na Naíonáin Bheaga ar fad a thosaíonn i Meán Fomhair i 4 rang bheaga agus fanann siad sna ranganna seo arís i rang Naíonáin Mhóra . Deintear é seo ar mhaithe na leanaí agus iad ag foghlaim sa chóras tomoideachais. Eagraítar na páistí i 3 rang nuair a théann siad isteach i Rang 1,
The Junior Infants children are divided into 4 smaller classes in September and they remain in these classes in Senior Infants as well to maximise the benefits of immersion teaching. However in First class they are merged into 3 classes.

Íoslódáil_Download_[PDF]_Polasaí_4-Rang-Naíonáin-Mhóra-a-chur-le-chéile-mar-3-Rang-1


Corca_DhuibhnePolasaí Scoláireacht Uí Ríordáin

Bhronn John Deering, bainisteoir Banc na hÉireann, Baile an Chollaigh an chéad scoláireacht ar scoláire ó Ghaelscoil Uí Ríordáin sa bhliain 1990. John Deering, the mananger of Bank of Ireland, presented the first scholarship to a student of Gaelscoil Uí Ríordáin in 1990. Suzanne Ní Bhroinn ab ainm di. Tá scoláirí ó Rang 5 ag glacadh páirt sa scoláireacht seo ó shin. Students from Rang 5 have been participating in this scholarship since then. Caitheann siad tréimhse 22 lá ag labhairt agus ag foghlaim Gaeilge i nGaeltacht Corcha Dhuibhne. They spend 22 days speaking and improving their Gaeilge in a West Kerry Irish College. Ón uair a stop Banc na hÉireann ag tabhairt an scoláireacht líon UCC an bearna. Once Bank of Ireland ceased providing the grant, Bord na Gaeilge from UCC sponsored the scholarship.

Íoslódáil-Download- [PDF]Polasaí – Scoláireacht Uí Ríordáin Rang 5


child-in-library-300x180Polasaí Leabharlainne – Library Policy
Cuireann an leabharlann foinse ábhar léitheoireachta ar fáil a thugann
tacaíocht do churaclam na scoile. The library will provide a source of reading materials to
support the school curriculum.
Tá súil againn go mbainfidh na páistí taitneamh agus tairbhe as an leabharlann.
It is hoped that the children will enjoy and benefit from the library.

Íoslódáil_Download_[PDF]Polasaí_Leabharlainne_2015


download (2)Ráiteas Polasaí ar Oideachas Caidreamh agus Gnéasachta (O.C.G)

Ráiteas Polasaí ar Oideachas Caidreamh & Gnéasachta (O.C.G.) Gaelscoil Uí Ríordáin.
Policy on Relationships & Sexuality Education (R.S.E.)
Fealsúnacht Scoile:
1. Féachfaidh an scoil chuige go ndéanfar fis spioradálta den saol daonna agus den chaidrimh a chothú.
2. Ar an ábhar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta ach go h-áirithe aithníonn an scoil gur ról tacúla agus cúnta a bheidh á thabhairt do thuismitheoirí.
3. Léireoidh sé fealsúnacht na scoile. Is é sin omós agus foighneacht do gach páiste, ar bhealach atá iomlán agus Críostúil.
4. Beidh meas ar an dignit, ar an bpríomhoideachas agus ar an gcúlántacht i gcás gach páiste agus a m(h)uintir.
Sainmhíniú

Íoslódáil   Download [PDF] R.S.E. Booklet (Feabhra 2015)


10132508-Illustration-of-Kids-Playing-in-the-Classroom-Stock-Illustration-childrenCód Iompair agus Araíonachta 2016/2017
Code of Behaviour and Discipline

1. Nuair a bhí an cód seo á leagan amach, rinneadh machnamh ar shainriachtanis agus ar shaintosca na scoile seo. Tá sé mar aidhm ag an gcód a chinntiú go gcuirtear indibhidiúlacht gach uile pháiste san áireamh agus go nglactar san am céanna le ceart an pháiste oideachas a fháil i dtimpeallacht atá réasúnta
saor ó iompar toirmeascach.
In devising the code, consideration has been given to the particular needs and circumstances of this school. The aim is to ensure that the individuality of each child is accommodated while acknowledging the right of each child to education in a relatively disruption free environment.

Íoslódáil  Download [PDF] Cod-iompair-smachta-2016-2017


Polasaí: Tárlú Chriticiúil / Critical Incident Policy 2018

Baill an Choiste:

Gabriel Ó Cathasaigh (Cathaoirleach)

Bríd Ní Chonchubhair(Leas-Chathaoirleach)

Cúram:

  • Úrlabhraí na meáin
  • Múinteoirí & foireann na scoile a chur ar an eolas
  • Tuismitheoirí a chur ar an eolas
  • Labhairt le páistí/scoláirí na scoile

Íoslódáil _Download_[PDF]_Polasaí_do_Tharlú_Chriticiúil_2018


Polasaí um Chaomhnú Páistí / Child Protection Policy

(Meán Fómhair 2018)

Réamhráiteas

Tá foireann, tuismitheoirí agus Bord Bainistíochta Gaelscoil Uí Ríordáin tar éis an polasaí seo ar chosaint agus ar leas leanaí a fhorbairt agus a aontú. Tá an polasaí seo bunaithe ar an t-eagrán “Tús Áite do Leanaí” (Treoir Náisiúnta um Chosaint & Leas Leanaí) foilsithe ag An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige amháin. Is é an t-eagrán seo an pointe tagartha le haghaidh sonraí cleachtais.

Polasaí um Chaomhnú Páistí (Meán Fómhair 2018)


Designed By